OBKOP_Szanowni Państwo!

Ośrodek Badań nad Kulturą Ormiańską w Polsce prowadzi od kilku lat działalność naukowo-badawczą w zakresie dziejów Ormian polskich. Ośrodek tworzy interdyscyplinarny zespół badaczy i prowadzi zarówno indywidualne jak i zbiorowe projekty naukowe dotyczące historii i szeroko pojętej kultury ormiańskiej w kontekście historii Polski i Armenii oraz ich wzajemnych relacji. Ich efektem są publikacje naukowe i edycje źródłowe. Podejmujemy także współpracę z różnymi środowiskami w kraju i zagranicą w zakresie przedsięwzięć naukowych.

Jednym z głównych celów zespołu badawczego jest gromadzenie fachowej literatury stanowiącej niezbędne instrumentarium do efektywnej pracy naukowej. Aktualnie księgozbiór Ośrodka liczy kilkaset woluminów literatury krajowej i zagranicznej pozyskanej metodą kupna oraz darowizn. Przede wszystkim zawiera opracowania monograficzne i encyklopedie dotyczące historii Armenii, języka, sztuki, kultury, folkloru, jak również dziejów diaspory ormiańskiej na świecie. Szczególny nacisk kładziemy na pozyskiwanie prac na temat historii Ormian na obszarze dawnej Polski i w krajach Europy środkowej i wschodniej, historii literatury i sztuki, politologii, językoznawstwa, biografistyki, relacji polsko-ormiańskich itd.

Uzupełniana stale biblioteka jest ważnym elementem warsztatu badawczego. Chcemy ją dalej rozbudowywać, powiększać i uzupełniać, oraz oczywiście udostępniać studentom i badaczom zajmującym się problematyką ormiańską. Dlatego zwracamy się z prośbą o przekazanie do zbiorów Ośrodka dubletów wydawnictw armenistycznych: książek, czasopism, broszur. Chętnie przyjmiemy dary w postaci archiwaliów po polskich rodzinach pochodzenia ormiańskiego. Gromadzimy też wszelkie druki dokumentujące życie społeczne Ormian w Polsce (zaproszenia, afisze, ulotki itp.). W razie chęci przekazania nam tego rodzaju darów prosimy o wcześniejszy kontakt z dr. Tomaszem Krzyżowskim: krzyzowskit@interia.pl, tel. 789 272 697.

dr hab. Andrzej A. Zięba
dyrektor Ośrodka Badań nad Kulturą Ormiańską w Polsce

Wirtualny Świat Polskich Ormian