W sprzedaży elektronicznej pojawiła się już książka o Ormianach ze Stanisławowa dr. Andrzeja Glińskiego, prezesa Instytutu Piramowicza. Wersja papierowa ma być dostępna w sprzedaży w grudniu.
Niniejsza książka zawiera opis funkcjonowania ormiańskiej gminy w Stanisławowie przez dwa wieki jej istnienia. Wybór tego tematu jest istotny dla historiografii polskiej. Ormianie, choć byli niewielką grupą etniczną, odgrywali ważną rolę w ekonomice, życiu społecznym, a nawet polityce i kulturze dawnej Polski. Książka jest studium źródłowym. Wykorzystano źródła, mało dotąd znane, albo wcale nieznane (wiele tysięcy stron rękopiśmiennych ksiąg sądowych ze Stanisławowa). Analizę ormiańskich akt sądowych rozszerzono, włączając do badań księgi metrykalne, akta konsystorza lwowskiego nacji ormiańskiej , przywilej lokacyjny Stanisławowa, inwentarz miejski, księgi kryminalne Stanisławowa, akta sądowe nacji polskiej ze Stanisławowa oraz inne akta i dokumenty dotyczące Ormian lwowskich. Studia nad dziejami Ormian doprowadziły autora do archiwów kilku krajów, w tym Armenii , Austrii i Ukrainy. Dzięki temu autor w pewnym momencie swych badań dotarł do źródeł o których istnieniu do tej pory nie zdawano sobie sprawy. Autor opisał założenie i organizację gminy w Stanisławowie oraz przedstawił kształt sądownictwa ormiańskiego w tym mieście. Opisał również rozwój gospodarczym gminy w Stanisławowie (organizację rzemiosła i handlu, przedmioty handlu i szlaki handlowe). W wyniku analizy akt sądowych zebrano informacje dotyczące życia codziennego w gminie ormiańskiej w Stanisławowie. Opisano warunki mieszkaniowe, materialne, ubiór i styl życia. Zbadano miejsce kobiet, dzieci i mężczyzn w rodzinie i społeczności ormiańskiej. Przedstawiono powiązania genealogiczne wybranych ormiańskich rodzin w kontekście warunków mieszkaniowych. Zbadano miejsce kobiet, dzieci i mężczyzn w rodzinie i społeczności ormiańskiej. Autor zbadał również relacje Ormian z innymi grupami społecznymi – szlachtą, mieszczaństwem, chłopstwem – i starał się odpowiedzieć na pytanie, jak układała się współpraca Ormian z innymi mieszkańcami dawnej Polski.
Wydanie książki było możliwe dzięki dotacji Fundacji Lanckorońskich.
Autorowi gratulujemy! Redakcja

Wirtualny Świat Polskich Ormian