Wyjątkowa publikacja trafia do Archiwum Fundacji Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich

Dziękujemy Fundacji dla Rozwoju i Wsparcia Studiów Ormiańskich „Aniv” w Erywaniu i Mińsku za publikację zatytułowaną „Маджарские. Армянский род в истории Беларуси” („Madżarscy. Ormiański ród w historii Białorusi”) w serii „Armenia–Białoruś”. Jest to pięknie wydana w 2023 roku, niemal 500-stronicowa książka-album, której autorami są:  historyk i archiwista dr Dzianis W. Lisejczykau oraz Jauheni Hlinski. Publikacja jest gruntowanie udokumentowana źródłowo; podstawę stanowią tu archiwalia z Narodowego Archiwum Historycznego Białorusi i z warszawskiego Archiwum Głównego Akt Dawnych. Bogate ilustracje są znakomicie reprodukowane, co ma szczególne znaczenie dla ilustrowania pasów kontuszowych produkowanych w persjarni Jana i Leona Madżarskich w Nieświeżu i Słucku. Są też plany budynków persjarni czy portrety. W pierwszej części książki mowa jest o historii ormiańskiej obecności na ziemiach Wielkiego Księstwa Litewskiego od XVI do XVIII wieku, w tym rodziny Madżarskich, i o powstaniu persjarni. W drugiej części publikacji wydane zostały dokumenty dotyczące Madżarskich, w tym inwentarze, kontrakty, wypisy z ksiąg metrykalnych.

Fundacji „Aniv” gratulujemy wydania tej cennej i pięknej publikacji.

mag

Wirtualny Świat Polskich Ormian