Ekspozycja muzealna, Warszawa ul. Świętojerska 12

soboty i niedziele g. 15–18
grupy na telefon: 502 421 944

Armenian exhibition, Warsaw Świętojerska 12

Saturdays and Sundays 3–6 p.m.
groups – +48 502 421 944

Թանգարանային ցուցադրությունշ

շաբաթ և կիրակի օրերին՝ 15–18
այցելությունների համար
զանգահարել +48 502 421 944

SKARBNICA POLSKICH ORMIAN

UWAGA! na życzenie naszych gości zmieniliśmy godziny otwarcia wystawy! Zapraszamy do zwiedzania stałej ekspozycji muzealnej SKARBNICA POLSKICH ORMIAN w każdą sobotę i niedzielę od 15:00 do 18:00, przy ulicy Świętojerskiej 12. Grupy powyżej 5 osób w dowolnych terminach...

FUNDACJA KULTURY i DZIEDZICTWA ORMIAN POLSKICH w kwietniu tego roku, obchodzi siedemnastą rocznicę powołania do działania przez ówczesnego ordynariusz katolików obrządku ormiańskiego w Polsce J.E. ks. kardynała Józefa Glempa. Od 17 lat sprawujemy pieczę nad spuścizną...

Kalendarz Fundacji Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich – 2024

Drodzy Czytelnicy! Na rok 2024 przygotowaliśmy kalendarz prezentujący kolejne portrety polskich Ormian   Autorem tekstów jest profesor Andrzej A. Zięba, autorką szaty graficznej Elżbieta Łysakowska, nad jakością tekstów polskich czuwała Lidia Molak, tłumaczenia...

Ormiańskie pochówki na warszawskich Powązkach

Chcemy przypomnieć Państwu, że w naszym Archiwum Polskich Ormian znajduje się specjalne okno Cmentarz_Powązki w którym mamy możliwość odnalezienia miejsc pochówku Ormian na warszawskich Powązkach. Znajdziecie tam Państwo lokalizację na planie cmentarza, fotografię...

GALERIE ZDJĘĆ

NASZE PUBLIKACJE

Symeon Polski (Simeon Lehacy), Zapiski podróżne, w tłumaczeniu z języka ormiańskiego i opracowaniu Hripsime Mamikonyan.

Tom 4. Pomniki dziejowe Ormian polskich

Symeon Lehacy – urodzony ok. 1584 r. w Zamościu w rodzinie ormiańskiej, przybyłej do Polski z Kaffy na Krymie. Kopista ksiąg, śpiewak kościelny, kleryk, podróżnik, nauczyciel, literat. W wieku lat 24 wyruszył w pielgrzymkę do miejsc świętych chrześcijaństwa. Podróż trwała 12 lat.

Hripsime Mamikonyan – tłumaczka Notatek – w streszczeniu m. in. pisze tak: Podstawowego materiału biograficznego dostarcza jego główne dzieło – Zapiski podróżne. Zawarł w nim swoją autobiografię i cenne informacje na temat krajów, które zwiedził. Warto podkreślić fakt, że autor w sposób szczególny interesował się Ormianami i szczegółowo opisywał ich życie. Zazwyczaj podawał konkretną liczbę ormiańskich domów we wszystkich miejscach, gdzie był. Symeon pragnął przysporzyć rozrywki czytelnikom zainteresowanym odległymi krajami. Jednak podstawowym jego celem było dostarczenie informacji tym, którzy, tak jak on, będą podróżować po świecie. Zamierzał stworzyć poradnik dla ormiańskich pielgrzymów po miejscach świętych. Jest to jedno z nielicznych dzieł w serii literatury pielgrzymkowej napisanych z perspektywy człowieka Wschodu.

Rozmowa z Hripsime Mamikonyan, którą przeprowadził Andrzej Gliński ukazała się 53 numerze Awedisu https://ormianie.pl/files/53_Awedis.pdf pod tytułem Marco Polo z Zamościa.

Wydawcą jest Fundacja Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich w Warszawie oraz Księgarnia Akademicka w Krakowie.
Publikacje do nabycia w:
Księgarni Akademickiej w Krakowie https://akademicka.com.pl/

W planie jest jeszcze: tom 5 – Podróż do Polski i innych krajów, w których żyją wygnańcy z miasta Ani autorstwa Minasa Bżyszkianca oraz tom 6 – Nowy Aliszan.

Opis projektu, autorstwa Moniki Agopsowicz, jest opublikowany w 5 numerze czasopisma Lehahayer (2018), s. 291.

 

 

 

Zapisy sądu duchownego Ormian miasta Lwowa za lata 1564-1608 w języku ormiańsko-kipczackim w opracowaniu Edwarda Tryjarskiego

Z serii "Pomniki dziejowe Ormian polskich". Tom 1

Narodowy Program Rozwoju Humanistyki

 

 

 

 

 

Kalendarz 2023. Lwowski Ewangeliarz ze Skewry

Kalendarz 2023 – Lwowski Ewangeliarz ze Skewry
Jak co roku, od roku 2009, Fundacja Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich wydała Kalendarz na 2023 rok, zatytułowany „Lwowski Ewangeliarz ze Skewry”. To już piętnasta, tym razem trójjęzyczna edycja, popularyzująca wiedzę o Ormianach i ich historii. I tak w roku 2023, każdy miesiąc ilustruje jedna z kart Ewangeliarza, którego kopistą i iluminatorem był niejaki Grigor. O Ewangeliarzu opowiada prof. Krzysztof Stopka i prof. Małgorzata Smorąg-Rózycka. Tłumaczenia tekstów na język ormiański dokonał Hayk Hovhannisyan, a angielski – Marek Woźniczko. Koordynacja projektu należała do Marii Ohanowicz-Tarasiuk, a stroną graficzną Kalendarza, nieprzerwanie od początku, zajmuje się Elżbieta Łysakowska. Sfinansowane z dotacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Niestety nie uniknęliśmy omyłki, którą niniejszym, posypując sobie głowę popiołem, prostujemy: na stronie 13 w tytule sprawozdania z działalności FKiDOP jest napisane: w roku 2019, powinno być: w roku 2022.
Zespół Fundacji

 

 

 

 

 

STATUT

Statut Fundacji Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1.

Fundacja pod nazwą Fundacja Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich z siedzibą w Warszawie zwana dalej Fundacją została ustanowiona przez Ordynariusza Katolickiego Obrządku Ormiańskiego w Polsce kardynała Józefa Glempa, Prymasa Polski zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym w Rezydencji Arcybiskupów Warszawskich przy ul. Miodowej 17 w Warszawie dnia 7 kwietnia 2006 r., repertorium A nr 4288/2006 r. Kancelarii Notarialnej Doroty Kałowskiej.

§ 2.

Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 3.

Nazwa Fundacji jest prawnie zastrzeżona.

§ 4.

Siedzibą Fundacji jest Warszawa.

§ 5.

Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica.

§ 6.

Fundacja może używać oznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczególnych.

Rozdział II
Cele i zasady działania fundacji

§ 7.

Celem Fundacji jest:
1) zarządzanie powierzonym i nabytym przez Fundację dziedzictwem dawnych Kresów Rzeczypospolitej ze szczególnym uwzględnieniem dziedzictwa Ormian Polskich,
2) troska o dziedzictwo dawnych Kresów Rzeczypospolitej ze szczególnym uwzględnieniem dziedzictwa Ormian Polskich,
3) upowszechnianie kultury i historii dawnych Kresów Rzeczypospolitej ze szczególnym uwzględnieniem kultury, historii i kultu Ormian Polskich.

§ 8.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1) gromadzenie i inwentaryzowanie dóbr kultury dawnych Kresów Rzeczypospolitej ze szczególnym uwzględnieniem dóbr kultury i kultu Ormian Polskich,
2) konserwację dóbr dawnych Kresów Rzeczypospolitej ze szczególnym uwzględnieniem dóbr kultury i kultu Ormian Polskich,
3) udostępnianie zainteresowanym podmiotom gromadzonych zbiorów w celach kultu religijnego, badawczych, popularyzatorskich i wystawienniczych,
4) fundowanie stypendiów osobom działającym na rzecz upowszechniania dawnych Kresów Rzeczpospolitej ze szczególnym uwzględnieniem dóbr kultury i wiary Ormian Polskich,
5) działalność naukową, w szczególności organizację konferencji, sympozjów,
6) działalność wydawniczą.

§ 9.

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

§ 10.

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych oraz osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

Rozdział III
Majątek i dochody fundacji

§ 11.

Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski w kwocie 5000 złotych oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w czasie jej działania.

§ 12.

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§ 13.

Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:
1) darowizn, spadków, zapisów,
2) subwencji, dotacji osób prawnych polskich i zagranicznych,
3) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
4) dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego.

§ 14.

W wypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

§ 15.

1. Z majątku Fundacji wyodrębnia się majątek zwany Spuścizną Ormian Polskich.
2. Wyodrębnienie następuje przez umieszczenie przez Radę składników majątku na liście składników majątku Spuścizny Ormian Polskich.
3. Spuścizna Ormian Polskich nie może być ani zbyta, ani obciążona.
4. Wykreślenie składnika majątku z listy składników majątku Spuścizny Ormian Polskich nie jest możliwe.
5. Lista składników majątku Spuścizny Ormian Polskich jest jawna.

Rozdział IV
Organy Fundacji

§ 16.

Organami Fundacji są Rada Fundacji i Zarząd Fundacji.

§ 17.

1. Radę Fundacji, zwana dalej Radą, składa się z: 3 świeckich i 3 duchownych, wiernych Kościoła Katolickiego obrządku łacińskiego lub ormiańskiego.
2. Kadencja członków Rady trwa 9 lat z zachowaniem § 38.
3. Co 3 lata dwóch członków Rady jest wymienianych.
4. Członkostwo ustaje w razie pisemnej rezygnacji.
5. Członków Rady powołuje każdorazowy Ordynariusz ds. wiernych obrządku ormiańskokatolickiego, zwany dalej Ordynariuszem na wniosek członków Rady Fundacji.
6. Można być ponownie wybranym na członka Rady.

§ 18.

Rada jest naczelnym organem o uprawnieniach wnioskodawczych i nadzorczych.

§ 19.

1. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego.
2. Wybór Przewodniczącego Rady Fundacji wymaga zatwierdzenia Ordynariusza.
3. Członkowie Rady pełnią swą funkcję społecznie.

§ 20.

Rada obraduje na posiedzeniach, które odbywają się nie rzadziej niż raz w roku.

§ 21.

W posiedzeniach Rady może uczestniczyć przedstawiciel Zarządu Fundacji bez prawa głosu.

§ 22.

Uchwały Rady zapadają absolutną większością głosów całego składu Rady.
W wypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.

§ 23.

Do Rady należy:
1) występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji,
2) wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd,
3) rozpatrywanie rocznych sprawozdań Zarządu,
4) zaciąganie w imieniu Fundacji zobowiązań, których wartość przekracza 10.000 złotych,
5) podejmowanie decyzji w przedmiocie zmiany statutu Fundacji oraz jej likwidacji,
6) zatwierdzanie sprawozdań składanych przez Zarząd organom nadzoru,
7) opiniowanie wieloletnich i rocznych programów działania Fundacji.

§ 24.

Członkiem Rady nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej
Członkowie Rady nie mogą być członkami Zarządu.

§ 25.

Zarząd Fundacji składa się z trzech osób i jest powoływany przez Radę na 3-letnią kadencję.

§ 26.

W uzasadnionych wypadkach Radzie służy prawo odwołania całego Zarządu, jak również każdego z jego członków.

§ 27.

Zarząd wybiera ze swego grona Prezesa oraz Wiceprezesa i Sekretarza Fundacji.

§ 28.

Zarząd podejmuje decyzje we wszystkich sprawach, które nie zostały zastrzeżone do kompetencji Rady.

§ 29.

Zarząd w szczególności:
1) reprezentuje Fundację na zewnątrz,
2) sprawuje zarząd majątkiem Fundacji,
3) przyjmuje subwencje, dotacje, darowizny, spadki i zapisy,
4) uchwala wieloletnie i roczne programy działania Fundacji,
5) przygotowuje roczne sprawozdania działalności Fundacji.

§ 30.

1. Członkowie Zarządu pełnią funkcję społecznie.
2. W związku z pracą na rzecz Fundacji członkowie Zarządu mogą otrzymywać zwrot poniesionych kosztów.
3. Wysokość wydatków, o których mowa w ust. 2 Zarząd przedstawia w rocznym sprawozdaniu przedkładanym Radzie.

§ 31.

Zarząd podejmuje uchwały absolutną większością głosów całego składu Zarządu.

§ 32.

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes Fundacji lub upoważniony przez niego członek Zarządu.

Rozdział V
Zmiana Statutu Fundacji i Likwidacja Fundacji

§ 33.

Decyzje w przedmiocie zmiany statutu Fundacji oraz likwidacji Fundacji podejmuje Rada w pełnym składzie. Decyzja o zmianie statutu lub likwidacji Fundacji wymaga zgody Ordynariusza.

§ 34.

Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

§ 35.

Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się, z zastrzeżeniem treści art. 5 ust. 4 ustawy o fundacjach (Dz. U. 1984 Nr 21 poz. 97) instytucjom, których działalność odpowiada celom Fundacji.

§ 36.

Statut, po uprzedniej aprobacie Ordynariusza wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Rozdział VI
Przepisy przejściowe

§ 37.

Pierwszy skład Rady Fundacji powołuje Ordynariusz na wniosek Rady powołanej dekretem Prymasa Polski 8 czerwca 2005 roku.

§ 38.

Ordynariusz powołuje w pierwszym składzie Rady Fundacji dwóch jej członków na 3 lata, dwóch – na 6 lat i dwóch – na 9 lat.

Wirtualny Świat Polskich Ormian